Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Thành lập đạo tràng chùa Núi Sầm xã Đông tiến, Đông Sơn và chùa Yên Mã thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

Đại Đức Thích Bản Pháp trao quyết định của BTS Phật giáo Đông sơn về việc Thành lập đạo tràng chùa Núi Sầm xã Đông tiến, Đông Sơn và chùa Yên Mã thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

Cư Sỹ : Nguyễn Văn Kiên đọc quyết định thành lập đạo tràng

 

Đại Đức Thích Bản Pháp trao quyết định của BTS Phật giáo Đông sơn về việc Thành lập đạo tràng chùa Núi Sầm xã Đông tiến, Đông Sơn

 

 

Cư Sỹ : Nguyễn Văn Kiên đọc quyết định thành lập đạo tràng

 

 

 

Đại Đức Thích Bản Pháp trao quyết định của BTS Phật giáo Đông sơn về việc Thành lập đạo tràng chùa Yên Mã thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

 

 

 

 

 

nguyen kiên