Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

chua 02 Sli 01 Sli 06 Chùa Thạch Khê QC

Phật giáo - Triết học Phật

NHÂN SANH TRÍ TUỆNHÂN SANH TRÍ TUỆ
TRÍ TUỆ LÀ NHÂN TỐ TỐI HẬU để thấu triệt chân lý. Trong tam học (giới, định, tuệ), giới và định chỉ có mục đích tạo điều kiện ...

CLB TTNPT chùa Thạch Khê

Dữ liệu đang cập nhật!

Chùa Bái Chăm

Dữ liệu đang cập nhật!

Chùa Châu Long

Dữ liệu đang cập nhật!